வர்த்தக வங்கிகளில் டொலர் பெறுமதி

3 months ago
aivarree.com

நேற்றைய தினத்துடன் (30) ஒப்பிடுகையில் இன்று இலங்கையில் உள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி ஏற்ற-இறக்கத்துடன் உள்ளது.

மக்கள் வங்கி : அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 322.66 ரூபாவிலிருந்து 322.41 ரூபாவாக குறைந்துள்ளது. விற்பனை பெறுமதியும் 333.90 ரூபாவிலிருந்து 333.65 ரூபாவாக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.

கொமர்ஷல் வங்கி : அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 321.73 ரூபாவிலிருந்து 321.75 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது. விற்பனை பெறுமதி 332.75 ரூபாவிலிருந்து 332.00 ரூபாவாக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.

சம்பத் வங்கி: அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பெறுமதி மாற்றமின்றி முறையே 322 ரூபாவாகவும், 332 ரூபாவாகவும் உள்ளது.