வியாழக்கிழமை மின்வெட்டு விதம்

2 years ago
Sri Lanka
aivarree.com

வியாழக்கிழமை (30) மின்வெட்டு இடம்பெறும் விதம் பொதுப்பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.